Mobile

Iphone

iPhone / iPod

Download

Phiên bản 3.5.7

Cập nhật: 19.05.2016

Tính năng mới
Android Phone

Android Phone

Download

Phiên bản 3.7.3

Cập nhật: 20.06.2016

Tính năng mới
Windows Phone

Windows Phone

Download

Phiên bản 3.0.1.6

Cập nhật: 02.07.2015

Tính năng mới
Nokia X

Nokia Asha

Download

Phiên bản 1.2

Cập nhật: 24.10.2011

Tính năng mới

Tablet

Ipad

iPad

Download

Phiên bản 3.5.7

Cập nhật: 19.05.2016

Tính năng mới
Android Tablet

Android Tablet

Download

Phiên bản 3.7.3

Cập nhật: 20.01.2016

Tính năng mới

Tính năng mới

Tính năng mới

Tính năng mới

Tính năng mới

Download Zing MP3 cho IOS

Download Zing MP3 cho Android Phone

Download Zing MP3 cho Windows Phone

Zing MP3
  • Zing MP3