Đi Qua Vùng Cỏ Non

-

Minh Thuận

Sáng tác: Đang cập nhật | Album: Việt Nam Mến Yêu| Lượt nghe:

SauPhiên bản 1/3  Đánh giá: 0

Lời bài hát Đi Qua Vùng Cỏ Non

Đóng góp: Saáng taác: Trêìn Long ÊÍn
Ca sô: Minh Thuêån


1.
Ài qua vuâng coã non,
ngúä muâa xuên àang àïën
Bêng khuêng chiïìu ba mûúi,
toác em xanh maâu trúâi
Ài qua vuâng laá rúi,
ngúä muâa thu àang túái
Àûúâng röång naâo em ài,
àoáa höìng naâo trïn tay

Em phaãi ài àïën núi,
Duâ muöån cuäng phaãi noái vúái nhau
Nhûäng doâng söng àaä lêu,
khöng ra àûúåc biïín röång
Laâ... nhûäng doâng söng laåc loaâi,
muöån phiïìn quanh vaách nuái,
nhû gûúng khöng ngûúâi soi

2.
Ài qua vuâng nhaâ em,
khöng coân em úã àoá
Bêng quú gaâ cêët tiïëng,
gaáy trûa quanh àúâi mònh
Hay em vïì nhûäng núi,
baån beâ àang úã àoá
Coân vûúåt àeâo bùng söng,
vúái biïín trúâi mïnh möng

Nhû chuyïån àaä viïët xong
Maâ loâng mònh coân muöën noái thïm
Nhûäng gioåt nûúác mùæt ai...
lùn trïn möi vûâa cûúâi
Vaâ nhûäng àûúåc mêët riïng cuãa mònh...
àúâi ngûúâi ai cuäng coá
Haäy cho nhau tònh yïu!
Haäy thûúng nhau thêåt nhiïìu...!

3.
Ài qua vûúân treã chúi,
ngúä bêìy chim àang hoát
Ta nghe àúâi vui hún...
Nhûäng nghô suy möåt mònh
Ài thùm ngûúâi múái quen,
möåt lêìn chûa noái hïët
Chuyïån daâi cuãa quï hûúng,
hiïíu nhiïìu caâng yïu hún ...

Nhû ngûúâi àûáng gaác àïm
thêìm lùång maâ àeåp lùæm... àêët.. nûúác... úi....
Nhûäng ngûúâi dên nûúác töi
mang con tim thúâi àaåi
Àeåp nhêët cuöåc söëng vò moåi ngûúâi
Vò àaân em thú êëy
Nhûäng böng hoa cuãa höm nay
Nhûäng böng hoa.. cuãa... mai sau...../.

Bài hát Di Qua Vung Co Non do nhạc sĩ Đang cập nhật sáng tác, trình bày bởi ca sĩ Minh Thuan thuộc thể loại The loai khac

Bạn có thể cài đặt nhạc chờ (mạng mobifone, vinaphone, viettel), tải nhạc chuông, set nhạc nền Zing Me ca khúc Di Qua Vung Co Non - Minh Thuan ngay trên Zing Mp3. Nâng cấp tài khoản lên Zing VIP để tải nhạc chất lượng cao, lossless.

Xem toàn bộ Đóng góp lời bài hát chính xác hơn tại đây.

Bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Bình luận Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận phải dài hơn 50 ký tự. 0 ký tự

Zing Mp3 Beta