Kinh Phổ Môn

Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Kinh Phổ Môn
Kinh Phổ Môn
phiên bản 1/1
Đóng góp: minhphan07

3. XƯỚNG LỄ

Đấng Pháp vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời, người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm:
Dứt sạch nghiệp ba kỳ.
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận.
KẾ NIỆM

Phật, chúng sanh, tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu, ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
4. ĐẢNH LỄ

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền thánh tăng thường trụ Tam bảo (1 lạy).
Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Ta bà giáo chủ đại từ đại bi Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật (1 lạy).
Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đương lai hạ sanh Di lặc tôn Phật, Linh sơn hội thượng vô lượng Thánh hiền (1 lạy).
Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đông phương tịnh lưu ly thế giới Dược Sư lưu ly quang vương Phật (1 lạy).
Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật (1 lạy).
5. KHAI CHUÔNG MÕ. TÁN HƯƠNG:

Lư hương sạ nhiệt,
Pháp giới mông huân.
Chư Phật hải hội tất diêu văn.
Tùy xứ kiết tường vân,
Thành ý phương ân,
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô hương vân cái Bồ tát, ma ha tát (3 lần)
6. TỤNG CHÚ ĐẠI BI....

KẾ TỤNG:

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh,
Đại hỷ đại xả tế hàm thức,
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.
Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo.
(3 lần, lạy 3 lạy).
TỤNG NIỆM (Quì hoặc ngồi)

Khể thủ tam giới tôn,
Quy mạng thập phương Phật.
Ngã kim phát hoằng nguyện
Trì thử Di lặc kinh,
Thượng báo tứ trọng ân,
Hạ tế tam đồ khổ.
Nhược hữu kiến văn giả,
Tất phát bồ đề tâm;
Tận thử nhất báo thân
Đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật (3 lần)
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến, văn, đắc thọ trì.
Nguyện giải Như lai chơn thiệt nghĩa.
Nam mô Quán Di lặc thượng sanh Đâu suất kinh Hội thượng Phật, Bồ tát.
Như thị ngã văn ... .... ./.

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi