Trầm Hương Đốt

Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0

Thêm vào playlist

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing Mp3 để quét mã QR này.

Trầm Hương Đốt
Trầm Hương Đốt
phiên bản 1/2
Đóng góp:

tram huong dot xong ngat muoi phuong nguyen nguyen kink duc ngiem tu vo luong cau cau xin chung tam thanh chung con van van khoi ket may lanh cung duong dao nhiem mau da lan truyen noi cung noi ngo chan ly chung xanhdeu thoat luon hoi dong quy duoi dai sen dang hoa thom tinh kiet mau tham tuoi canh dai quang minh xem huy hoang trang nghiem on muoi phuong deu ngu hao quan an lanh nhin dao uyen chuyen soi khap cung quan sanh phat dao dong cung nhau tu tinh tan mau vien thanh nam mo bon su thich ca mau ni phat

Trầm Hương Đốt
phiên bản 2/2
Đóng góp: chuchongdao

TRAÀM HÖÔNG ÑOÁT
Traàm höông ñoát, thôm ngaùt möôøi phöông .
Nguyeän nguyeän kính ñöùc nghieâm töø voâ löôïng
Caàu caàu xin chöùng taâm thaønh chuùng con
Vaân vaân khoùi keát maây laønh cuùng döôøng
Ñaïo nhieäm maàu ñaõ lan truyeàn nôi cuøng nôi
Nhôø chaân lyù chuùng sanh ñeàu thoaùt luaân hoài
Ñoàng quyø kính quyø döôùi ñaøi sen
Daââng hoa thôm tinh khieát maøu thaém töôi caønh
Ñaøi quang minh xem huy hoaøng trang nghieâm
Ôn möôøi phöông ñieàu ngöï haøo quang an laønh
Nhìn ñaïo uyeån chuyeån soi khaép cuøng quaàn sanh
Phaät ñaïo ñoàng cuøng nhau tu tinh taán mau vieân thaønh
Nam moâ Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät

Playlist yêu thích của yeumaimaulamnew

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi