BXH ZING

Bảng xếp hạng album Việt Nam

Real-time Weekly
Tuần 50: 08/12/2014 - 14/12/2014
11

7

Peak: 1

Nước Mắt Và Em - Mr. Siro

Z = 40%WP + 15%WL + 5%WC + 40%WS

Z :   Điểm xếp hạng Z-Chart

WP : Điểm trọng số "Nghe"

WL : Điểm trọng số "Thích"

WC : Điểm trọng số "Bình luận"

WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"

Xem thêm tiêu chí BXH

Zing Mp3 Beta