BXH ZING

Bảng xếp hạng video Việt Nam

Real-time Weekly
Tuần 47: 17/11/2014 - 23/11/2014
3

-2

Peak: 1

Bad Boy - Đông Nhi
4

-2

Peak: 2

Anh Ở Đâu - Minh Hằng
8

new

Không Ổn - Karik
11

-7

Peak: 4

1 Năm Sau - Đại Nhân
12

-1

Peak: 11

Mambo Italiano - Hồ Quang Hiếu

Z = 40%WP + 15%WL + 5%WC + 40%WS

Z :   Điểm xếp hạng Z-Chart

WP : Điểm trọng số "Nghe"

WL : Điểm trọng số "Thích"

WC : Điểm trọng số "Bình luận"

WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"

Xem thêm tiêu chí BXH