BXH ZING

Bảng xếp hạng video Việt Nam

Real-time Weekly
Tuần 46: 10/11/2014 - 16/11/2014
1

1

Peak: 1

Bad Boy - Đông Nhi
4

1

Peak: 4

1 Năm Sau - Đại Nhân
11

-4

Peak: 11

Mambo Italiano - Hồ Quang Hiếu
19

-2

Peak: 19

Anh Vẫn Thế Thôi - Tam Hổ

Z = 40%WP + 15%WL + 5%WC + 40%WS

Z :   Điểm xếp hạng Z-Chart

WP : Điểm trọng số "Nghe"

WL : Điểm trọng số "Thích"

WC : Điểm trọng số "Bình luận"

WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"

Xem thêm tiêu chí BXH