BXH ZING

Bảng xếp hạng video Việt Nam

Real-time Weekly
Tuần 4: 19/01/2015 - 25/01/2015
3

1

Peak: 2

Anh Ở Đâu - Khởi My

Z = 40%WP + 15%WL + 5%WC + 40%WS

Z :   Điểm xếp hạng Z-Chart

WP : Điểm trọng số "Nghe"

WL : Điểm trọng số "Thích"

WC : Điểm trọng số "Bình luận"

WS : Điểm trọng số "Chia sẻ"

Xem thêm tiêu chí BXH

Zing Mp3 Beta