Zing mp3
/ Mp3 / Quản lý playlist
Xóa 0 playlist

Chú ý

Nếu bạn là user thường, bạn được thêm tối đa 100 bài hát vào 1 playlist và tối đa 200 bài hát/ playlist/ video vào yêu thích.

Nếu bạn là user VIP, bạn được thêm tối đa 200 bài hát vào 1 playlist và tối đa 500 bài hát/ playlist/ video vào yêu thích.