Playlist Cm Viet Nam

Cm Viet Nam

Người tạo:
thuat304hd

Nghe nhạc online Cm Viet Nam tại Zing Mp3. Download album nhạc số chất lượng cao, thưởng thức video clip, chèn nhạc vào blog tại mạng giải trí số một Việt Nam! Xem toàn bộ

Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0
Thêm vàoChia sẻ

lượt nghe -

Thêm vào playlist

Nắng Ấm Xa Dần - Cơn Mưa Ngang Qua (Acoustic) - Thái Tuyết Trâm10/09/2013 - 10/03/2014

  • Lượt xem 1.234.567
  • Thích 1.234
  • Bình luận 1.234
  • Chia sẻ 1.234
Chart
Hồ Chí Minh (Người là niềm tự hào của dân tôc Việt Nam)
phiên bản 1/2
Đóng góp: vanbanh12

HOÀ CHÍ MINH – NGÖÔØI LAØ NIEÀM TÖÏ HAØO CUÛA DAÂN TOÄC VIEÄT NAM

Saùng taùc: Tröôøng Huy
Trình Baøy: Danh Baûnh


Coøn maõi khoâng phai, moät saùng muøa thu, rôïp boùng côø ñoû sao vaøng
Lôøi Baùc vang xa nôi quaûng tröôøng Ba Ñình lòch söõ.
“ Toâi noùi ñoàng baøo nghe roõ khoâng?”. Gioïng noùi cuûa ngöôøi aám aùp bao la
Vieät Nam meán yeâu ñaû ra ñôøi töø daïo aáy.
Röïc saùng lung linh, thaønh phoá cuûa toâi, thaønh phoá mang teân ngöôøi
Lôøi Baùc trong tim ñaâu caàn laø thanh nieân coù
Nguyeän moät loøng hieán daâng tuoåi xuaân, cho ñaát meï Toå Quoác thaân yeâu
Nhö mong öôùc cuûa Ngöôøi laøm raïng rôû muoân ñôøi Vieät Nam
DK:
Ngöôøi laø vaàng döông laø nieàm keâu haõnh cuûa con chaùu Tieân Roàng
Ngöôøi laø nieàm tin, nieàm tin chieán thaéng cuûa tuoåi treû Vieät Nam
Laø vò cha giaø kính yeâu, laø nieàm töï haøo trong traùi tim toâi, vaø trong haøng trieäu, haøng trieäu traùi tim Vieät Nam.

Hồ Chí Minh (Người là niềm tự hào của dân tôc Việt Nam)
phiên bản 2/2
Đóng góp: zztieulong9x

Còn mãi không phai,một sáng mùa thu,rợp bóng cờ đỏ sao vàng
Lời Bác vang xa nơi quang trường Ba Đình lịch sử
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không” giọng nói của người ấm áp bao la
Việt Nam mến yêu đã ra đời từ dạo ấy
Rực sáng lung linh thành phố của tôi,thành phố mang tên người
Lời Bác trong tim đâu cần là thanh niên có
Nguyện một lòng hiến dâng tuổi xuân,cho đất này tổ quốc thân yêu
Như mong ước của người làm rạng rỡ muôn đời VN
ĐK:
Người là vầng dương là niềm kiêu hãnh của con cháu Tiên rồng
Người là niềm tin niềm tin chiến thắng của tuổi trẻ VN
Là vị cha già kính yêu,là niềm tự hào trong trái tim tôi,và trong hàng triệu ,hàng triệu trái tim VN

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi