Playlist Nhạc Phật - Kinh - Tụng Niệm

Nhạc Phật - Kinh - Tụng Niệm

Người tạo:
huynhdunglinh
Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0
Thêm vàoChia sẻ

lượt nghe -

Thêm vào playlist

Nắng Ấm Xa Dần - Cơn Mưa Ngang Qua (Acoustic) - Thái Tuyết Trâm10/09/2013 - 10/03/2014

  • Lượt xem 1.234.567
  • Thích 1.234
  • Bình luận 1.234
  • Chia sẻ 1.234
Chart
大悲咒/ Chú Đại Bi
phiên bản 1/3
Đóng góp: mp3

南摩惹纳达拉雅雅
南摩阿里雅佳纳
萨嘎拉贝勒佳纳
尤哈拉 佳雅 达他嘎达雅
阿啦哈帝 桑雅桑布达雅
纳摩萨噜哇 达他嘎提呗
阿啦哈帝 桑雅桑布提喂
南摩阿里雅阿哇噜格帝
秀哇啦雅 布地萨唾哇雅
玛哈萨唾哇雅 玛哈嘎噜尼加雅
达地雅他嗡 达啦 达啦
提力 提力 杜噜 杜噜 易笛威
易笛 加列 加列 不啦加列 不啦加列
固苏美 固苏玛
哇叠 易利 密利积地 作哈啦 玛巴 纳雅 梭哈
Music......

大悲咒/ Chú Đại Bi
phiên bản 2/3
Đóng góp: daiphugianew

* Chú đại bi - Quan âm thập nhất diện

Great Compassionate Heart Dharani
Namo Ratna Trayaya , Namo Arya Jnana sagara, vairochana.
Byuhara Jara Tathagataya, arahate , samyaksam Buddhaya.
Samvaksam Buddhe Bhvah, Namo Arva Avalokite.
Shoraya Bodhisattvaya, Maha Sattvaya, Maha Karunikaya.
Tadyata, Om Dara Dara, Diri Diri, Duru Duru.
Itte we, itte chale chale, Purachale Purachale,
Kusume Kusuma Wa Re
ili Mili Chiti Jvalam, Apanave Shoha

........Ðức Quán Tự Tại Ðại Bồ Tát bạch Ðức Phật rằng: “Kính thưa Ðức Thế Tôn! Con có Thần Chú Tâm gọi là Thập Nhứt Ðiện đủ đại oai lực, 11 câu chi chư Phật đã nói, con nay xin muốn nói để làm lợi ích an lạc cho hết thảy chúng hữu tình, trừ tất cả bệnh, diệt tất cả ác, chấm dứt tất cả việc bất thường, trừ tất cả các mộng tưởng, ngăn tất cả sự chết phi thời. Khiến tất cả ác kẻ tâm được thanh tịnh, kẻ có buồn khổ được an vui, kẻ có oán đối được hòa giải. Ma Quỷ chướng ngại đều bị tiêu diệt, Tâm sở nguyện đều được thỏa ý.

Kính thưa Ðức Thế Tôn! Con không thấy thế gian hoặc Trời (Phạm Thiên) hoặc Ma (chúng sanh mê lầm), hoặc Sa môn, hoặc Bà La Môn v.v... dùng Thần chú này để phòng hộ thân mình, thọ trì đọc tụng chép viết lưu bố mà bị tất cả tai hoạ ma chướng, đao trượng, độc dược, ếm mị chú thuật có thể làm hại họ, con cũng không thấy dùng thần chú nầy tùy ở chổ nào, hoặc xa hoặc gần kiết làm giới hạn rồi mà có thể vượt qua để nhiễu hại nhau, chỉ trừ ác nghiệp quyết định đã đến lúc thần thục. .......

*** Namo Avalokitesvara Bodhisattva ***

大悲咒/ Chú Đại Bi
phiên bản 3/3
Đóng góp: keobongruby7

Namo Ratna Trayaya,

Namo Arya Jnana

Sagara, Vairochana,

Byuhara Jara Tathagataya,

Arahate , Samyaksam Buddhaya,

Namo Sarwa Tathagate Bhyay,

Arhata Bhyah,

Samyaksam Buddhe Bhyah,

Namo Arya Avalokite

Shoraya Bodhisattvaya,

Maha Sattvaya,

Maha Karunikaya,

Tadyata , Om Dara Dara,

Diri Diri, Duru Duru

Itte We, Itte Chale Chale,

Purachale Purachale,

Kusume Kusuma Wa Re,

Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha

Bình luận ()

Đăng bình luận trên Facebook

  • Xóa bình luận

Đăng nhập

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo
Về phiên bản cũ Góp ý / Báo lỗi