Zing mp3

Bài Hát - Âu Mỹ

Rhesus Caught

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:45 tối hôm qua | Lượt nghe: 9

Choir Theme

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:40 tối hôm qua | Lượt nghe: 1

End-Titles

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:39 tối hôm qua | Lượt nghe: 1

Alternative Ending

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:38 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Comrades Stand Together

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:38 tối hôm qua | Lượt nghe: 1

The Statue Falls

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:38 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Final Fight & Tydeus' Death

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:37 tối hôm qua | Lượt nghe: 1

Cotys Brings Out Arius

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:35 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Kill Eurystheus

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:27 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Dungeon & I Am Hercules

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:27 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

The Battle

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:27 tối hôm qua | Lượt nghe: 1

Centaurs

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:14 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Training

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:13 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

The Campfire

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:13 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Bessi-Battle

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:12 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Bessi's Valley

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:12 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

The Lion's Tooth

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:11 tối hôm qua | Lượt nghe: 1

I Will Believe In You

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:11 tối hôm qua | Lượt nghe: 6

Lord Cotys' Palace

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:11 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Athens

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:11 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Flashback

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:10 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Arrival At Lord Cotys' City

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:10 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Hercules

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:09 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Pirate's Camp

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:09 tối hôm qua | Lượt nghe: 0

Son Of Zeus

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9:09 tối hôm qua | Lượt nghe: 0