Zing mp3

Bài Hát - Âu Mỹ

Angels With Dirty Faces

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 10 phút trước | Lượt nghe: 0

Tee-Um Tee-Um Tee-I, Tahiti

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 10 phút trước | Lượt nghe: 0

Deep In A Dream

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 10 phút trước | Lượt nghe: 0

F.D.R. Jones

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 10 phút trước | Lượt nghe: 0

Blue Interlude

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 10 phút trước | Lượt nghe: 0

April In My Heart

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 10 phút trước | Lượt nghe: 0

I'm Madly In Love With You

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 10 phút trước | Lượt nghe: 0

Do You Wanna Jump, Children

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 10 phút trước | Lượt nghe: 0

Jive (Page One Of The Hepster's Dictionary)

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 11 phút trước | Lượt nghe: 0

Mister Paganini - Swing For Minnie

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 11 phút trước | Lượt nghe: 0

Shout, Shout, Shout

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 14 phút trước | Lượt nghe: 0

There's A Sunny Side To Everything

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 15 phút trước | Lượt nghe: 0

The Boogie-Woogie

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 14 phút trước | Lượt nghe: 0

The Congo-Conga

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 15 phút trước | Lượt nghe: 0

Miss Hallelujah Brown

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 15 phút trước | Lượt nghe: 0

Hoy-Hoy

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 15 phút trước | Lượt nghe: 0

At The Clambake Carnival

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 14 phút trước | Lượt nghe: 0

Peck-A-Doodle-Do

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 15 phút trước | Lượt nghe: 0

We're Breakin' Up A Lovely Affair

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 16 phút trước | Lượt nghe: 0

Skrontch

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 16 phút trước | Lượt nghe: 0

Azure

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 31 phút trước | Lượt nghe: 0

Foolin' With You

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 31 phút trước | Lượt nghe: 0

I Like Music (Played With A Swing Like This)

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 32 phút trước | Lượt nghe: 0

Three Swings And Out

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 32 phút trước | Lượt nghe: 0

Rustle Of Swing

Trình bày: Cab Calloway

Ngày đăng: 35 phút trước | Lượt nghe: 0