Zing mp3

Bài Hát - Âu Mỹ

Rhesus Caught

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 3

Choir Theme

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

End-Titles

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Alternative Ending

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Comrades Stand Together

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

The Statue Falls

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Final Fight & Tydeus' Death

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Cotys Brings Out Arius

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Kill Eurystheus

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Dungeon & I Am Hercules

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

The Battle

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Centaurs

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Training

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

The Campfire

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Bessi-Battle

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Bessi's Valley

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

The Lion's Tooth

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

I Will Believe In You

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 4

Lord Cotys' Palace

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Athens

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Flashback

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Arrival At Lord Cotys' City

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Hercules

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Pirate's Camp

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Son Of Zeus

Trình bày: Fernando Velazquez

Ngày đăng: 9 tiếng trước | Lượt nghe: 0