Zing mp3

Bài Hát - Âu Mỹ

Lover

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 1

When Your Lover Has Gone

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

St.James Infirmary

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Aunt Hagar's Blues

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Stars Fell On Alabama

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Everybody Loves My Baby

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Way Down Yonder In New Orleans

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Baby, Won't You Please Come Home

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 1 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Music To Love By

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 1

Milenberg Joys

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Blue Funk

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Original Dixieland One-Step

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Davenport Blues

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Indiana (Back Home Again In Indiana)

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Meet Me Where They Play The Blues

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 1 tiếng trước | Lượt nghe: 0

King Porter Stomp

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Mis' Ry And The Blues

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Riverboat Shuffle

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

I Gotta Right To Sing The Blues

Trình bày: Jack Teagarden

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Oh, Lady Be Good!

Trình bày: Benny Goodman

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

That's A-Plenty

Trình bày: Benny Goodman

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

A String Of Pearls

Trình bày: Benny Goodman

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Poor Butterfly

Trình bày: Benny Goodman

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

I Ain't Got Nobody

Trình bày: Benny Goodman

Ngày đăng: 2 tiếng trước | Lượt nghe: 0

Somebody Loves Me

Trình bày: Benny Goodman

Ngày đăng: 1 tiếng trước | Lượt nghe: 0