Zing mp3

Bài Hát - Nhật Bản

Colony 6 ~Future~

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:14 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 1

Into the World of Xanthe

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:14 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 1

The End of Memories...

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:08 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 1

To the Last Battle

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:08 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Inside the Giant / Pulse

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:08 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Inside the Giant / Carcass

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:08 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Irregular Bound

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:07 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Central Arsenal

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:07 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Agni Ratha, Imperial Capital / Night

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:07 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Agni Ratha, Imperial Capital

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:06 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Mechanical Rhythm

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:06 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Field of the Machinae

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:06 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Machina's Hideout

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:06 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Colony 6 ~Hope~

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:05 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Into Deadlands... / Night

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:05 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Into Deadlands...

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:05 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Those Who Bear Their Name

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:05 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Fort Galahad

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:05 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

The Great Sword's Canyon / Night

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:04 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

The Great Sword's Canyon

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:05 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Snowy Mt. Valac / Night

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:04 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Snowy Mt. Valac

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:04 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Vision Reacts

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:03 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 0

Hectic Pursuit of the Enemy

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:02 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 1

Prison Island

Trình bày: Yasunori Mitsuda

Ngày đăng: 2:02 sáng 18/07/2014 | Lượt nghe: 1