Zing mp3

Bài Hát - Nhật Bản

After Story

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:50 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 97

NARUTO and HINATA

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:50 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 141

New Breeze

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:50 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 8

Sunrise

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:50 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 9

Moonset

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:49 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 1

The Last

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:49 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 16

My Sunshine

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:48 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 18

Counterattack

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:49 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 1

Unison

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:48 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 0

Red Shoes

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:48 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 4

Stardust

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:48 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 2

Blue Black

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:47 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 3

Remember You

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:48 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 5

Cache

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:47 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 1

Night to Night

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:47 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 13

Destiny

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:47 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 1

and Dark

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:47 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 0

Old Stories

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:45 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 0

Frozen Field

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:47 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 4

Good-bye Forever

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:47 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 10

The Day

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:45 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 2

Shadow

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:45 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 5

Close to You

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:45 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 5

Caution

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:44 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 1

Cave

Trình bày: Takanashi Yasuharu

Ngày đăng: 6:44 chiều 13/12/2014 | Lượt nghe: 0