Đi Qua Vùng Cỏ Non

Aggregate Rating Schema 4.2/5 (85%) 840 votes
Thích 0
Thêm vào Tải về Phản hồi Chia sẻ

lượt nghe - Được tổng hợp dựa trên số liệu lượt nghe của người dùng trên cả desktop, mobile và smart TV

Phản hồi cho bài hát này (Report this song)

Vui lòng chọn cụ thể các mục bên dưới để thông báo cho Zing MP3 biết vấn dề bạn gặp phải đối với bài hát này.
Để thông báo vi phạm bản quyền, vui lòng click vào đây (To file a copyright infringement notification, please click here)

Gửi

Thêm vào playlist

  • Bài hát yêu thích

    bài Thêm
  • Bài hát yêu thích

    bài Thêm
Zing MP3

Bài hát này không tải được vì lý do bản quyền

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing MP3 để quét mã QR này.

Zing MP3

Trải nghiệm chất lượng âm thanh tương tự nghe CD gốc với tài khoản Zing MP3 VIP.

Đi Qua Vùng Cỏ Non
phiên bản 1/3
Đóng góp: vantai0108

Saáng taác: Trêìn Long ÊÍn
Ca sô: Minh Thuêån


1.
Ài qua vuâng coã non,
ngúä muâa xuên àang àïën
Bêng khuêng chiïìu ba mûúi,
toác em xanh maâu trúâi
Ài qua vuâng laá rúi,
ngúä muâa thu àang túái
Àûúâng röång naâo em ài,
àoáa höìng naâo trïn tay

Em phaãi ài àïën núi,
Duâ muöån cuäng phaãi noái vúái nhau
Nhûäng doâng söng àaä lêu,
khöng ra àûúåc biïín röång
Laâ... nhûäng doâng söng laåc loaâi,
muöån phiïìn quanh vaách nuái,
nhû gûúng khöng ngûúâi soi

2.
Ài qua vuâng nhaâ em,
khöng coân em úã àoá
Bêng quú gaâ cêët tiïëng,
gaáy trûa quanh àúâi mònh
Hay em vïì nhûäng núi,
baån beâ àang úã àoá
Coân vûúåt àeâo bùng söng,
vúái biïín trúâi mïnh möng

Nhû chuyïån àaä viïët xong
Maâ loâng mònh coân muöën noái thïm
Nhûäng gioåt nûúác mùæt ai...
lùn trïn möi vûâa cûúâi
Vaâ nhûäng àûúåc mêët riïng cuãa mònh...
àúâi ngûúâi ai cuäng coá
Haäy cho nhau tònh yïu!
Haäy thûúng nhau thêåt nhiïìu...!

3.
Ài qua vûúân treã chúi,
ngúä bêìy chim àang hoát
Ta nghe àúâi vui hún...
Nhûäng nghô suy möåt mònh
Ài thùm ngûúâi múái quen,
möåt lêìn chûa noái hïët
Chuyïån daâi cuãa quï hûúng,
hiïíu nhiïìu caâng yïu hún ...

Nhû ngûúâi àûáng gaác àïm
thêìm lùång maâ àeåp lùæm... àêët.. nûúác... úi....
Nhûäng ngûúâi dên nûúác töi
mang con tim thúâi àaåi
Àeåp nhêët cuöåc söëng vò moåi ngûúâi
Vò àaân em thú êëy
Nhûäng böng hoa cuãa höm nay
Nhûäng böng hoa.. cuãa... mai sau...../.

Đi Qua Vùng Cỏ Non
phiên bản 2/3
Đóng góp: minhtruc_bd

ĐI QUA VÙNG CỎ NON
Nhạc Sỹ: Trần Long Ẩn
Đi qua vùng cỏ non ngỡ mùa xuân đang đến.
Bâng khuâng chiều ba mươi tóc em xanh màu trời.
Đi qua vùng lá rơi ngỡ mùa thu đang tới.
Đường rộng nào em đi. Đóa hồng nào trên tay.
Em phải đi đến nơi.
Dù muộn cũng phải nói với nhau.
Những dòng sông đã lâu không ra được biển rộng. Là những dòng sông lạc loài.
Muộn phiền quanh vách núi như gương không người soi.
Đi qua vùng nhà em không còn em ở đó.
Bâng quơ gà cất tiếng gáy trưa quanh đời mình.
Hay em về những nơi bạn bè ta ở đó còn vượt đèo băng sông với biển trời mênh mông.
Như chuyện đã viết xong mà lòng vẫn còn muốn nói thêm.
Những giọt nước mắt ai lăn qua môi vừa cười và những được mất riêng của mình.
Đời người ai cũng khó.
Hãy cho nhau tình yêu.
Hãy thương nhau thật nhiều.
Đi qua vườn trẻ chơi ngỡ bầy chim đang hót.
Ta nghe đời vui hơn những nghĩ suy một mình.
Đi thăm người mới quen một lần chưa nói hết.
Chuyện dài của quê hương, hiểu nhiều càng yêu hơn.
Như ngưởi đứng gác đêm thầm lặng mà đẹp lắm đất nước ơi.
Những người dân nước tôi mang con tim thời đại.
Đẹp nhất cuộc sống vì mọi người, vì đàn em thơ ấy.
Những bông hoa của hôm nay. Những bông hoa của mai sau

Đi Qua Vùng Cỏ Non
phiên bản 3/3
Đóng góp: 0123456789nhatan

Đi qua vùng cỏ non ngỡ mùa xuân đang đến
Bâng khuâng chiều 30 tóc em xanh màu trời
Đi qua vùng làng xưa ngỡ mùa thu đang tới
Đường rộng nào em đi đóa hồng nào trên tay

Em phải đi đến nơi dù muộn cũng phải nói với nhau
Những dòng sông đã lâu không ra được biển rộng
Là những dòng sông lạc lòai muộn phiền quanh vách núi như gương không người soi

Đi qua vùng nhà em không còn em ở đó
Bâng quơ gà cất tiếng gáy trưa quanh gần mình
Hay em về những nơi bạn bè ta ở đó
Còn vượt đèo băng sông với biển trời mênh mông

Như truyện đã viết xong mà lòng vẫn còn muốn nối thêm
Những giọt nước mắt ai lăng qua môi ưa cười
Và những được mất riêng của mình
Đời người ai cũng có hãy cho nhau tình yêu
Hãy thương nhau thật nhiều !!

Vui lòng gửi file .LRC (karaoke lyrics) của bài hát này cho chúng tôi.

Chọn file Gửi

Bình luận ()

Xem thêm

Gợi Ý

Autoplay iTự động chuyển sang video được gợi ý khi kết thúc video đang nghe. (Yêu cầu player ở chế độ không lặp)

Đăng nhập

Liên kết với tài khoản Zalo

Zing MP3

Chào

Zing MP3 vô cùng xin lỗi bạn vì sự cố đăng nhập xảy ra cách đây vài ngày đã ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe nhạc của bạn trên website Zing MP3.

Hiện sự cố đã được khắc phục và bạn đã có thể sử dụng Zing MP3 bình thường.

Nhân đây, chúng tôi xin gửi tặng bạn 1 tháng Zing MP3 VIP và chúc bạn một ngày vui vẻ!

Mọi góp ý và thắc mắc, vui lòng liên hệ tại đây!

Kiểm tra thời hạn Zing MP3 VIP tại:

mymusic

Đóng

Zing MP3

360p

480p

720p

1080p

128 kbps

320 kbps

Lossless

Zalo