Thông tin xuất hoá đơn điện tử

Mã giao dịch

Mã giao dịch không được để trống

Họ và tên khách hàng

Họ tên không được để trống

Tên công ty

Tên công ty không được để trống

Địa chỉ

Địa chỉ không được để trống

Mã số thuế

Mã số thuế không được để trống hoặc không đúng

Email nhận hóa đơn điện tử

Email không được để trống hoặc không đúng định dạng

Gửi